Prohlášení společnosti

Niže uvedené prohlášení, je součástí smlouvy o dílo, kterou uzavíráme s každým zákazníkem.

Vedení společnosti prohlašuje že:

  • Společnost není v likvidaci.
  • Na majetek společnosti nebyl prohlášen konkurz ani nebylo zahájeno konkurzní  nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek  majetku úpadce.
  • Majetek společnosti nebyl postižen exekucí nebo výkonem rozhodnutí.
  • Osoby společnosti, které podávají nabídku nebyly pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku.
  • Osoby společnosti nebyly disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti této zakázky.
  • Společnost prokáže zdroje a původ všech základních materiálů a surovin potřebných k provedení zakázky.
  • Společnost nedluží na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Provedeme ekologickou likvidaci materiálu.
  • Naše společnost je schopna dalších investic do nově zřizovaných úklidových projektů.
  • Společnost D & D servis s.r.o. se zavazuje, že nezpřístupní v žádném případě osobní informace třetí straně.