Certifikace společnosti

Naše certifikáty Vám rádi zašleme k nahlédnutí.

Za účelem garance profesionality, serióznosti a kvality nabízených či poskytovaných služeb, vstoupila naše úklidová firma v roce 2007 po splnění veškerých nezbytných náležitostí a předpokladů do profesní asociace - Česka asociace úklidu a čištění.

Od 18.07.2008, jsme se stali členem také Hospodářské komory ČR.

Náš plán pro rok 2013 :

 • Do roku 2013 zavedení a řízení společnosti dle norem ISO 9001:2000
 • Do roku 2013 získat potvrzení NBÚ (národní bezpečnostní úřad) stupeň : „vyhrazené" - Splněno

Naše nynější certifikace:

CAC

Poslání a cíle CAC

Česká asociace úklidů a čištění – CAC byla založena na podzim roku 1998 první valnou hromadou, konanou v pražském Mánesu. Je řádně zaregistrována Ministerstvem vnitra jako nezisková organizace. U jejího zrodu stáli především čtyři lidé. Paní Irena Pálková – I.P.Managering, paní Zdenka Plchová – časopis Úklid, pan Alexander Nerandžič – Diversey Lever a pan Rudolf Svačina – Svačina a Jirout.

Postupně se však přidávali další lidé, ochotní dát nemalý díl svého času, myšlenek, umu a znalostí, na konto společné práce. Všichni byli vedeni snahou o kultivaci úklidového trhu v České republice. Trhu, o kterém v té době vůbec nikdo nic nevěděl. O trhu, který nebyl ani zmapován, ani svázán žádnými pravidly. O trhu, který již osm let fungoval více či méně dle zákonů džungle.

Snaha o zavedení alespoň základních pravidel hry, o zavedení jednotné terminologie, o zjištění velikosti trhu, počtu firem, pracovníků a dalších parametrů úklidového oboru, vedla již zmíněné osoby a jejich následovníky, k cílené, systematické práci.

Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout úklid v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – úklidový obor. Úklid není pouze odstranění viditelného nepořádku.

Jde především o údržbu a ochranu svěřených hodnot. Symbolem úklidu již nemůže být pozinkovaný kbelík v ruce zakaboněné uklízečky se šátkem hlavě a vytahanými tepláky. Přichází nové technologie, kde je symbolem mopovací systém a usměvavá paní uklízečka ve slušivém kompletu. Toho lze docílit pouze profesionálním přístupem.

Dnešní úklidoví pracovníci by měli být vzdělanými odborníky kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně uklidit a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Málokdo si totiž uvědomuje, že úklidový obor u nás zaměstnává desítky tisíc pracovníků, hospodaří se stamilióny korun a ošetřuje a udržuje budovy a stavby miliardových hodnot.


Cíle naší asociace však nespočívají jen v úklidu a kultivaci úklidového oboru. Podobné, až sesterské problémy, má i obor čištění. Čistírny oděvů, myčky aut – tam se s čištěním setkáváme ve všedním životě. Ale čištění je také svébytný průmyslový obor ve strojírenství, polygrafii nebo informačních technologiích. Je to oblast, v níž působí množství specializovaných výrobců, distributorů a uživatelů. Také jim chce asociace přibližovat trendy tohoto odvětví.

Na začátku své činnosti se asociace nutně musela zabývat spoustou byrokratických kroků. Musely vzniknout stanovy, jednací řády, registrace asociace na ministerstvu vnitra, založení bankovního konta a spousta dalších spíše nepopulárních úkonů. Vzniklá asociace však musí fungovat zákonným způsobem a bez uvedených kroků toho nelze dosáhnout.

Česká asociace úklidu a čištění je určena právnickým a fyzickým osobám aktivně působícím v oboru úklidu a čištění a v souvisejících oblastech činností. Je otevřena nejen všem úklidovým firmám, ale také všem výrobcům, dovozcům a prodejcům techniky, pomůcek, chemikálií, poradenským agenturám, školícím firmám a tak podobně.

Všem, kteří se hodlají společně zasadit o zlepšení kreditu úklidového oboru.
Podrobnější informace o vývoji CAC a o jejím aktuálním stavu se dozvíte na dalších odkazech této prezentace.

feni efci

EFCI/FENI

Základní informace

EFCI ( European Federation Cleaning Industry) je jedna ze dvou oficiálních zkratek Evropské federace sdružujících jednotlivé národní úklidové asociace především z řad EU. Protože oficiálními jednacími jazyky je angličtina a francouzština, druhým oficiálním názvem je zkratka FENI (Federation European Nettoyage Industries) Evropská asociace úklidového průmyslu (EFCI / FENI) byla založena v roce 1988 a sídlí v Bruselu. Je hlasem úklidového průmyslu pro evropské instituce a organizace.

Struktura EFCI je velice jednoduchá. Valná hromada, nejvyšší orgán právně zodpovědný, je svolávána 2x ročně a jsou zváni všichni členové. Dohledem nad implementací rozhodnutí valné hromady a držením vytyčené linie je pověřena rada ředitelů, která se schází 5x do roka.

Jednotlivé práce na vytyčených úkolech jsou realizovány v různých výborech ( technický a kvalitativní výbor, výbor sociálních věcí a ekonomický výbor) a pracovních skupinách. Sekretariát, který je odpovědný za koordinaci prací, se skládá ze tří pracovníků. Generálního ředitele, poradce a administrativní asistentky.

EFCI je zodpovědná za:

 1. Etablování na úrovni evropské unie a vytyčením hlavních úkolů a podmínek pro budování ekonomického a sociálního potenciálu úklidového sektoru v Evropě;
 2. Implementace aktivní politiky k zlepšení profesionálního image na úrovni evropské unie;
 3. Budování a usnadnění profesionalizace úklidového sektoru.

Hospodářská Komora České republiky

Posláním Hospodářské komory hl.m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podniků i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.

Rozvoj a podporu podnikatelských aktivit v Praze HKP realizuje formou spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, především s Magistrátem hlavního města Prahy, s Hospodářskou komorou ČR a Okresními hospodářskými komorami, včetně spolupráce s partnerskými subjekty v zahraničí.

Tato oblast činnosti umožňuje prezentaci členů komory v zahraničí, informaci o zahraničních nabídkách a poptávkách s cílem podpory mezinárodního obchodu a spolupráce.

Komora rozvíjí vzájemné kontakty s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami po celém světě, pomáhá českým firmám najít vhodné partnery pro byznys v cizině, zahraničním společnostem usnadňuje orientaci na českém trhu.

HKP pomáhá realizovat politiku Evropské unie na území Prahy, a to realizací projektů na podporu podnikání, konkurenceschopnosti a vzdělávání jak podnikatelů, tak i ostatních sociálních skupin. Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a ostatních veřejných zdrojů.

Komora v nich vystupuje buď jako hlavní realizátor projektu, nebo jako partner významných vědeckých, vzdělávacích nebo podnikatelských subjektů.

HKP jako jediná v celé České republice umožňuje malým a středním firmám získat Rating MSP, což je certifikační nástroj, který je využíván bankovním i nebankovním sektorem v celé Evropě, ukazuje na finanční i nefinanční bonitu firmy a díky tomu ji usnadňuje např. žádosti o úvěry, zvyšuje její důvěryhodnost vůči obchodním partnerům a tím také konkurenceschopnost. Význam a potřebnost Ratingu MSP uznala i Evropská unie.

Projekt HKP získal finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Díky ní může Komora vytvořit poradenské centrum, které bude s ještě větší intenzitou vysvětlovat malým a středním podnikatelům prospěšnost ratingu, výhody, které jim přinese.

hospodarska komora

Činnost komory na podporu podnikání

Významným přínosem pro rozvoj podnikání je také HKP při prosazování zájmu podnikatelské sféry a státu.

Oblast mezinárodních styků

Hospodářská komora hlavního města Prahy prezentuje pražské podnikatele nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Komora rozvíjí vzájemné kontakty s partnerskými obchodními a průmyslovými komorami v zahraničí a to po celém světě. Komora dále prohlubuje spolupráci zejména s komorami významných měst evropských států s cílem podpory mezinárodního obchodu a spolupráce.

Komora poskytuje:

 • Informace o zahraničních firmách, které projevily zájem o spolupráci s českými firmami,
 • obchodních informace o českých firmách, které hledají zahraničního partnera,
 • zprostředkovává a organizuje setkání, případně jiné formy jednání mezi českými a zahraničními firmami,
 • šíří informace o nabídkách/poptávkách českých firem po celém světě cestou obchodních a průmyslových komor v zahraničí,
 • reprezentuje české firmy na úrovni styků mezi jednotlivými obchodními komorami v zahraničí.
 • podporuje jednání českých podnikatelů v zahraničí pomocí zahraničních komor:
  1. přímé zajištění do úrovně vrcholového managementu na základě smlouvy o spolupráci (Budapešť, Athény),
  2. formou žádosti/doporučení u ostatních obchodních komor, se kterými zatím neexistují smluvní vztahy.
 • podporuje organizaci misí podnikatelů do zahraničí,
 • organizuje školení, semináře a dalších akce informačního charakteru z oblasti zahraničně-obchodní činnosti,
 • poskytuje informace z oblasti různých podpůrných fondů ze zahraničí,
 • informuje o různých obchodních a propagačních akcích pořádaných českými institucemi v zahraničí,
 • vyhledává zahraniční partnery pro české firmy prostřednictvím zahraničních komor.

Těmito a mnoha dalšími činnostmi HKP propaguje své členy v zahraničí, pomáhá jim vstoupit na mezinárodní trhy a úspěšně na nich obstát.

npj

Národní politiky kvality

Správa nemovitosti Praha

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Střed. kraj. Naše správcovská firma z Prahy pro Vás zajistí kompletní správu všech druhů nemovitostí. Přenechte nám vaše starosti se správou nemovitostí, my je vyřešíme k vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitostí s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. Správa nemovitostí všech velikostí. Správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj bez skrytých poplatků. Nejsme jako jiné správcovské firmy, u nás Vás žádné skryté poplatky nečekají, spolupracujte s naší společností správa nemovitostí.

Kvalitní správa nemovitostí Praha a Středočeský kraj - spolehněte se na naše profesionální správce.